Årsmöte Stålboga byalag 2018

Årsmöte Stålboga byalag


Härmed kallas medlemmar i Stålboga byalag till årsmöte. Du är medlem när du har betalt medlemsavgiften 100 kr för år 2018. Inte betalt ännu? Inbetalning kan ske på bankgiro 398-1172. Glöm ej att ange namn och telefonnummer.

Plats, datum och tid


Årsmötet hålls vid Solgläntan i Stålboga, dvs hemma hos Kerstin Wallmark och Rune Kjell.
Datum:
söndag 1 juli
Tid:
kl. 11:00

Ditt engagemang


Vänligen notera att om bylaget ska vara en aktiv förening behöves fler som engagerar sig.

Årsmöte dagordning


1. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen har skett
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Val av rösträknare
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av övriga styrelseledamöter för ett resp två år
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Beslut om årsavgift
14. Behandling av andra av styrelsen eller enskild medlem väckta frågor eller lämnade motioner. (Skriftliga motioner inkomna t o m 26 juni kommer att behandlas).
15. Övrigt

Val av styrelse


Styrelsen, som väljs på årsmötet, består av 6 ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av ett – två år enligt ett rullande schema där ordföranden väljs på 1 år, sekreterare och kassör på 2 år och övriga ledamöter på 1 år. Ordföranden utses av årsmötet, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.

Förslag till styrelse


Förslag på ordförande, övriga ledamöter, revisorer och valberedning som skall väljas, kan lämnas via ett mail till styrelse[@]stalboga.se.

Omröstning


Vid årsmöte eller föreningsmöte sker val genom sluten omröstning om det begärs av någon. Övriga beslut avgörs genom majoritet av de i omröstningen deltagande. Omröstningen sker öppet. Vid omröstningar räknas ett hushåll som en röst. Medlem kan delta i omröstning via förevisad fullmakt.

VI hälsar er varmt välkomna!
Styrelsen Stålboga byalag

Foto: Pixabay